తాండ్ర గ్రామంలో సిసి రోడ్  కొబ్బరికాయ కొట్టి సర్పంచ్ సుశీల ప్రారంభించడం జరిగింది

తాండ్ర గ్రామంలో సిసి రోడ్  కొబ్బరికాయ కొట్టి సర్పంచ్ సుశీల ప్రారంభించడం జరిగింది

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *